In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Hýb sa celý rok PDF Tlačiť E-mail
Národný akčný plán v prevencii obezity na  našej škole: ,,Hýb sa celý rok„
 
Z výsledkov štúdie EHES – European Health Examination Survey – Zisťovanie zdravia Európanov
v Slovenskej republike u dospelej populácie vo veku od 15 do 64 rokov v roku 2011, trpí na Slovensku
obezitou 13-15 % detí  vo veku od 11 do 15 rokov, nadhmotnosťou 20% vo vekovej kategórii od 18 do
24 rokov, obezitou 41,74 % ľudí od 55 do 64 rokov, v skupine od 18 do 64 rokov trpí obezitou 25,6 % a
36,2 % nadhmotnosťou. Ide znepokojujúci nárast.

Dôsledky nadhmotnosti a obezity v Európe sú neúprosné. Z tohto dôvodu je potrebné apelovať na našich
žiakov, pedagógov a rodičov  prostredníctvom osvetovej a preventívnej činnosti zameranej na zlepšenie
a posilnenie zdravia. Pre dosiahnutie stanovených cieľov boli stanovené dve základné oblasti, v ktorých
by mali byť vykonávané aktivity nielen v školskom, ale najmä domácom prostredí -výživa a fyzická aktivita. 

Nesprávne stravovacie návyky, stres a fyzická inaktivita predstavujú významné faktory obezity nielen u  dos-
pelých, ale rovnako  aj u detí a mladých ľudí. Uvedené faktory vedú k nadhmotnosti a obezite a v dôsledku
toho sa môžu uplatniť nezávislé rizikové faktory chronických neprenosných ochorení. Ide o vysokú hladinu
cholesterolu, vysoký krvný tlak a abnormálnu glukózovú toleranciu. U detí a mladých ľudí vyvážená strava a
fyzicky aktívny životný štýl môže znížiť riziko nadhmotnosti a obezity v dospelosti, ako aj prispieť k zdravému
rastu a vývinu.

Podľa vedeckých štúdií majú na správanie detí najväčší vplyv rodičia a najbližšie okolie. Množstvo stráveného
času sledovaním televízie alebo hranie sa „obrázkových“ hier vo veľkej miere závisí od výchovy rodičov.
 Prioritou  našej školy je  podpora zdravšieho prostredia , pretože deti a mladí ľudia trávia väčšinu svojho
dňa v škole.  Zdravé prostredie v školách je dôležitým prvkom pri riešení otázky nadhmotnosti a obezity u detí
a mladých ľudí. Je veľmi dôležité informovať a vzdelávať rodičov detí o vyváženom spôsobe stravovania a tzv.
správnej voľbe potravín od najútlejšieho veku s cieľom zvrátiť negatívne trendy výskytu nadhmotnosti a obezity
u detí a mladých ľudí. 


V našej škole sme na základe  Národného akčného plánu prevencie proti obezite vypracovali celoročný
plán,ktorý na každý mesiac stanovil aktivity v rámci dvoch oblastí- fyzická aktivita a zdravá výživa. Každý
mesiac sme tematicky navrhli rôzne činnosti, ktoré budeme so žiakmi aplikovať vo výchovno vzdelávacom
procese. Napríklad v decembri nás čakajú : Mikulášsky turnaj vo vybíjanej, hry vonku , otužovanie, popoludnie
s fit loptou, pečenie fit  vianočného pečiva....

Počas  celého školského roka sa budeme venovať  projektu : Zdravý chrbátik. Projekt je zameraný na správ-
ne držanie tela, správne sedenie. S pomocou fit lopty dokážeme zmierniť už vzniknuté ľahšie odchýlky (sko-
lióza, hyperlordóza krížovej a krčnej chrbtice, hrudná kyfóza) chrbtice.

Škola je zapojená aj do projektov a tematických dňov : Zdravá škola , Bio do škôl,  Týždeň zdravej desiatej,
Hovorme o jedle, Deň Zeme, Deň mlieka, Svetový deň vody.... Celoročne fungujú krúžky
spojené s pohy-
bom: mini hádzaná,  futbal, floorball, tanečný, basketbal...

Vieme, že veľký význam v splnení daných cieľov je osveta medzi Vami- rodičmi. Aj preto sme v rámci plenár-
neho rodičovského združenia privítali pani lekárku MuDr.Dášu Mesárošovú, PhDr., ktorá porozprávala rodi-
čom o zdravej a vyváženej strave detí, ale i dospelých, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
 Oceňujeme aj spolu prácu so školskou jedálňou, ktorá pravidelne pripravuje veľmi zdravé desiate a obedy,
 domáce nátierky, mliečne výrobky, šaláty, ovocie....

Veríme, že zdravou stravou, fyzickou aktivitou  a osvetou  posilníme a zlepšíme zdravie nielen našich
detí, ale aj nás. 

FOTOenlightened