In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web SolutionsHome
EAP našej školy PDF Tlačiť E-mail
 

alt

                      EAP našej školy v školskom roku 2016/2017

 

Environmentálny akčný plán (EAP) školy

  • Kolégium v spolupráci s vedením školy vypracuje EAP školy minimálne pre jednu vybranú                                                                                                         prioritnú oblasť a na celé certifikačné obdobie (odporúčame 2 školské roky).
  • EAP by mal byť v čo najväčšej miere vypracovaný v spolupráci so žiakmi.
  • Žiaci, resp. rodičia majú zodpovednosť za niektoré úlohy EAP.
  • Ciele EAP sú zrozumiteľne naformulované, merateľné a ich splnením na konci
  • certifikačného obdobia sa dosiahne viditeľné zlepšenie vo vybranej prioritnej oblasti.
  • Aktivity EAP sú plánované v logickej časovej následnosti s uvedením zodpovedných osôb                                                                                                       za ich realizáciu a termínmi realizácie.
  • Kolégium zoznámilo s EAP ďalších členov školy (učiteľov, žiakov, prevádzkových zamestnancov a pod.).                                                                             EAP je zverejnený na nástenke, prípadne internetovej stránke školy a pod.
  • Každá škola, ktorá chce žiadať o certifikát programu Zelená škola, musí mať schválený environmentálny                                                                               akčný plán (EAP) v prvom roku vybraného certifikačného obdobia.
  • EAP musí byť vypracovaný vždy na príslušné certifikačné obdobie. Nie je možné pracovať podľa EAP                                                                                     z minulých školských rokov - EAP musí byť aktualizovaný.
alt
alt
alt