In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home
Vianočná burza Unicef 2016 PDF Tlačiť E-mail

alt

Čítať celý článok...
 
Vianočná zbierka Unicef 2016 PDF Tlačiť E-mail

alt

Čítať celý článok...
 
EAP našej školy PDF Tlačiť E-mail
 

alt

                      EAP našej školy v školskom roku 2016/2017

 

Environmentálny akčný plán (EAP) školy

  • Kolégium v spolupráci s vedením školy vypracuje EAP školy minimálne pre jednu vybranú                                                                                                         prioritnú oblasť a na celé certifikačné obdobie (odporúčame 2 školské roky).
  • EAP by mal byť v čo najväčšej miere vypracovaný v spolupráci so žiakmi.
  • Žiaci, resp. rodičia majú zodpovednosť za niektoré úlohy EAP.
  • Ciele EAP sú zrozumiteľne naformulované, merateľné a ich splnením na konci
  • certifikačného obdobia sa dosiahne viditeľné zlepšenie vo vybranej prioritnej oblasti.
  • Aktivity EAP sú plánované v logickej časovej následnosti s uvedením zodpovedných osôb                                                                                                       za ich realizáciu a termínmi realizácie.
  • Kolégium zoznámilo s EAP ďalších členov školy (učiteľov, žiakov, prevádzkových zamestnancov a pod.).                                                                             EAP je zverejnený na nástenke, prípadne internetovej stránke školy a pod.
  • Každá škola, ktorá chce žiadať o certifikát programu Zelená škola, musí mať schválený environmentálny                                                                               akčný plán (EAP) v prvom roku vybraného certifikačného obdobia.
  • EAP musí byť vypracovaný vždy na príslušné certifikačné obdobie. Nie je možné pracovať podľa EAP                                                                                     z minulých školských rokov - EAP musí byť aktualizovaný.
Čítať celý článok...
 
Škola zmeny PDF Tlačiť E-mail

                                                                                   alt                                                                         

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie
a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho  ekoprogramu
na svete, programu Zelená škola.

Čítať celý článok...
 
Vianočná burza PDF Tlačiť E-mail
alt
 
POĎAKOVANIE firme CRH (Slovensko) a.s. PDF Tlačiť E-mail


Touto cestou sa chceme poďakovať firme CRH (Slovensko) a.s.  za finančný príspevok    v rámci grantového programu Náš Rohožník 2016.

Peňažný dar bol použitý na opravu Pohybovo-oddychového areálu, ktorý slúži  na spestrenie vyučovacích hodín telesnej výchovy, taktiež pre deti v školskom klube.

Žiaci ho využívajú na gymnastické cvičenia, kondičné a silové cvičenia i úlohy zamerané na správnu koordináciu pohybov, držanie tela, rovnováhy i na skúšku odvahy.

Fotoenlightened

 
Pozvánka PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Školský florbal PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Mikulášsky turnaj PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Vianočné želania pre starkých PDF Tlačiť E-mail
Pomalými krokmi sa nám blížia Vianoce - čas darovaní a tajných želaní.
My si na Vianoce posielame správy, sms-ky,  e-maily, prajeme si všetko dobré  cez  mobily
a sociálne siete.
Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb PDF Tlačiť E-mail

Ako každoročne, aj tento rok sme si  pripomenuli 3. december - Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb.

Čítať celý článok...
 
OK Florbal PDF Tlačiť E-mail
alt
 
Zdravo žiť PDF Tlačiť E-mail
Zdravo žiť alebo, keď pohyb nás robí šťastnejším a zdravším

Čítať celý článok...
 
Hýb sa celý rok PDF Tlačiť E-mail
Národný akčný plán v prevencii obezity na  našej škole: ,,Hýb sa celý rok„
 
Z výsledkov štúdie EHES – European Health Examination Survey – Zisťovanie zdravia Európanov
v Slovenskej republike u dospelej populácie vo veku od 15 do 64 rokov v roku 2011, trpí na Slovensku
obezitou 13-15 % detí  vo veku od 11 do 15 rokov, nadhmotnosťou 20% vo vekovej kategórii od 18 do
24 rokov, obezitou 41,74 % ľudí od 55 do 64 rokov, v skupine od 18 do 64 rokov trpí obezitou 25,6 % a
36,2 % nadhmotnosťou. Ide znepokojujúci nárast.
Čítať celý článok...
 
Rešpektovať a byť rešpektovaný PDF Tlačiť E-mail
Naše pani učiteľky nezaháľali ani cez víkend. V sobotu 12. novembra sme sa zúčastnili prvej časti 
veľmi zaujímavého školenia s názvom Rešpektovať a byť rešpektovaný.  

Čo znamená prístup Rešpektovať a byť rešpektovaný? Čo tento prístup prináša pre výchovu detí aj
pre vzťahy medzi dospelými? Aké sú piliere tohto prístupu? Akými postupmi a zručnosťami ho možno  
realizovať v každodennej praxi?.....
Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň školských knižníc PDF Tlačiť E-mail

Vzájomné učenie sa vo dvojiciach alebo malých skupinách

Nebude asi náhoda, že sviatok kníh sa slávi v mesiaci, v ktorom si uctievame aj seniorov. Kniha bola
kedysi jediným zdrojom informácií aj zábavy, lebo počítače, internet, tablet a iné vymoženosti, ktoré sú
také obľúbené u našich žiakov, boli len v plienkach. 

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna PDF Tlačiť E-mail


Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. udeľuje z prevádzkových dôvodov žiakom ZŠ Rohožník riaditeľské voľno na deň 18.11.2016.


Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

V prípade záujmu školský klub detí bude v prevádzke od 7.45 hod. do 13.00 hod. pre žiakov, ktorí inak nechodia do ŠKD.

Pre žiakov, ktorí počas školského roka nenavštevujú ŠKD bude v prevádzke od 6.30 hod. do 16.00 hod.Mgr. Marta Pfeilerová
riaditeľka školy

 
 
Zlatá babka, milý dedko, porozprávajte nám všetko PDF Tlačiť E-mail


Kde bolo, tam bolo,  v jeden jesenný októbrový týždeň,  zavítali do  školy  naši milí starí rodičia.
Október je mesiac úcty k starším a my sme sa rozhodli pozvať  starých rodičov na spoločné
posedenie v našich triedach.... Predstavte si, koľko veľa ich naše pozvanie prijalo!

Čítať celý článok...
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry PDF Tlačiť E-mail
Dňa 18. októbra 2016 o 12.00 hod. sa na našej škole, v priestoroch školskej knižnice, uskutočnilo
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorej sa zúčastnilo 20 žiakov ôsmeho
a deviateho ročníka a dvaja pedagógovia.
Čítať celý článok...
 
Exkurzia v Bratislave PDF Tlačiť E-mail
alt             Dňa 19. 10. 2016 sa štvrtáci a niektorí  tretiaci zúčastnili pod pedagogickým
dozorom Mgr. Miriam Ondriašovej, Mgr. Kataríny Kovárovej a Zuzany Dinušovej  exkurzie do Bratislavy.
Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie zberu PDF Tlačiť E-mail

VYHODNOTENIE JESENNÉHO ZBERU PAPIERA

za šk. rok 2016/2017

                                                                                             

Počas jesenného zberu papiera sme spoločnými silami vyzbierali viac ako 8 ton papiera, za ktorý sme získali 308,80 eur.
Všetky finančné prostriedky budú použité na nákup pomôcok alebo odmien pre žiakov našej školy.

Víťaznej triede gratulujeme a ešte raz všetkým ĎAKUJEME!    

                                                                                                                                                                         alt

Čítať celý článok...
 
Projekt zdravý chrbátik PDF Tlačiť E-mail
  
  

Vystri sa! Seď rovno! Nehrb sa! To sú časté upozornenia rodičov, učiteľov a tých, ktorým záleží nielen na sebe samom, ale aj na ich kamarátoch, známych...
Čítať celý článok...
 
J E S E N N Ý PDF Tlačiť E-mail
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif zber papiera


Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy,
v týždni od 10.10. do 14.10. 2016 sa uskutoční na našej škole zber papiera.
Čítať celý článok...
 
Hra na akordeón - ponuka PDF Tlačiť E-mail
Milí rodičia,
v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť svoje dieťa na hudobný nástroj - akordeón v našej škole.

Je však  potrebné mať vlastný akordeón. Okrem hry na akordeón budú mať deti i hudobnú náuku.
1 vyučovacia hodina (45minút) - 7€.

Vyučovanie bude v stredu alebo vo štvrtok od 14.00 hod. v priestoroch školy.

Vyučujúca pani Gerbocová Edita - 30 ročná prax v Ľudovej škole umenia v Stupave.

Ak chcete vedieť viac, volajte priamo pani Gerbocovej : 0907 763 837
 
 
Biela pastelka PDF Tlačiť E-mail

alt

 
Dopravné dopoludnie PDF Tlačiť E-mail
Piatok 30. september patril dopravnej výchove, ktorá je dôležitou prierezovou témou
a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania  na  1. stupni základných škôl. 
Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja PDF Tlačiť E-mail
altEurópsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja 12.- 16.9. 2016
 
Aj žiaci Základnej školy Rohožník sa zapojili do tohto projektu pod názvom "Okolo školy kolo, by srdce zdravé bolo":)
Naším cieľom bolo zapojiť do tejto aktivity čo najviac žiakov. Našu školu navštevuje 321 detí a prvotný záme
r bol 1000 odbehnutých kôl /jeden okruh = 330 metrov/. Jedno odbehnuté kolo bolo povinné, ďalšie kolá
boli na báze dobrovoľnosti a úspech bol obrovský aj napriek horúcim slnečným dňom s vysokou teplotou.
Čítať celý článok...
 
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail

Škola volá - organizace prvního školního týdne
 
Milí žiaci,

opäť sa končí čas oddychu, letných radovánok a leňošenia.

Nastal čas vrátiť sa do školských lavíc.


Preto sa na vás tešíme  pri slávnostnom otvorení školského roka, ktoré sa

uskutoční 
dňa 5. septembra  o 8.30 hod. v átriu našej školy.

BUDÚCI PRVÁČIKOVIA, PRINESTE SI SO SEBOU AKTOVKY. wink
 
Zoznam doporučených pomôcok pre jednotlivé ročníky v školskom roku 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...
 
Je tu nové číslo Poškoláka! PDF Tlačiť E-mail
altAk chcete vedieť kto sú najväčšie mozgy našej školy,

        čo je rope skipping,
                                                                                     komu sa slon nezmestil do mobilu
                                                          alebo

pri akej príležitosti sa u nás pije žabí sliz
,

kliknite si na letné číslo


                                       kissRohožníckeho poškoláka. alt

Prajeme Vám príjemné čítanie a veselé prázdniny:) smiley Redakcia
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 15