In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Školský klub detí
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail

                                 Výchovný program Školského klubu detí pri ZŠ Rohožník

                                                                            Školský rok 2017/2018
                                                                                  Žir@fka


                                                                                                  Život
                                                                                                Radosť
                                                                                               Fantázia
                                                                                               Kamarát


Harmonogram činnosti ŠKD

Činnosť v ŠKD : 
Ranná družina:                  06.30 – 7.40 hod.
                                            11.40 – 16.30 hod.

Vydávanie obedov:         11.45 - 14.00 hod.
Krúžková činnosť:    od 14.00 - 16.00 hod.

Ranná družina:
P:    Darina Hučková
U:    Mgr. Erika Šutková 
S:    Kristína Nemcová 
Št:   Anna Lovišková 
Pia: Andrea Mrázová


Vychovávateľky:
I. oddelenie    -  Darina Hučková
II. oddelenie   -  Kristína Nemcová
III. oddelenie  -  Anna Lovišková
IV. oddelenie -   Andrea Mrázová

 Pravidelná činnosť ŠKD 


 Vychovávateľky denne zodpovedne zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí so zreteľom na rozvoj a      upevňovanie vedomostí,   zručností , postojov, získaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti v klube.
  Prostredníctvom zmysluplnej cieľavedomej činnosti   rozvíjajú kľúčové kompetencie detí .
  Organizujú rôzne krátke zábavné činnosti, vedomostné kvízy, športové súťaže a estetické aktivity 
  rozvíjajúce manuálne zručnosti detí. Formou besied sa deti zoznamujú s významnými ľuďmi/ učiteľ, lesník,         
kvetinárka,vojak,    kozmetička, predavačka, poznávajú profesie rodičov../
   Deti získavajú poznatky a informácie o významných dňoch v roku, pripomínajú si ich.

 Hlavnými úlohami bude:
 •  rozvíjať osobnosť, formovať mravné vedomie, rozvíjať tvorivé myslenie,
 •  rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa , rozvíjať autonomnosť v príprave na vyučovanie, upevňovať        nadobudnuté vedomosti , venovať sa  slaboprospievajúcim deťom
 •  formovať kladný vzťah ku knihe, zapájať sa do  predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti, podporovať  recitačné súťaže, podporovať čitateľské aktivity/ Záložka do knihy/, formovať kladný vzťah detí v ŠKD        ku knihám, využívať odbornú  a detskú literatúru
 •  spolupracovať s mimovládnymi organizáciami
 •  venovať pozornosť dopravnej výchove, rešpektovať dopravné predpisy a  dopravné značky
 •   posilniť základy národnej a štátnej príslušnosti, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie  sa ,      vyjadrovať svoj názor, výchovu zamerať na  kladný vzťah k osobám so   zdravotným  postihnutím,  predchádzať  všetkým formám diskriminácie , xenofóbie, intolerancie a rasizmu - venovať pozornosť  deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a integrovaným deťom,
 •  pripomínať ľudské práva detí, riešiť problémy
 •  získavať poznatky a informácie o významných dňoch v roku, pripomínať si ich
 •  pochopiť základné princípy ochrany ŽP, poznávať rastliny a živočíchy v regióne
 •  separovať odpad, učiť deti  triediť odpad, vedieť ho  vhodne  využiť
 •  zapájať sa do projektov , propagovať  globálnu, osvetovú, regionálnu  úroveň
 •  posilňovať prevenciu proti drogám a iným závislostiam
 •  rozvíjať manuálne zručnosti detí, rozvíjať základy tvorivých zručností
 •  upevňovať fyzické a duševné  zdravie detí, preferovať  zdravý životný štýl formou     ochutnávok ovocia, zeleniny, podporiť Mliečny deň, Duševné zdravie, Biela pastelka
 •  zlepšovať vzťahy medzi vychovávateľkami a deťmi,
 •  podporovať pohybové aktivity, uskutočniť  besedu s vedúcou jedálne
 •  pomenovať základné pojmy v oblasti finančnej gramotnosti / beseda  s predavačkou, navštíviť obchody, naučiť deti  používať peniaze  v praxi

V školskom roku 2017/2018 pracujú v našom ŠKD tri kvalifikované vychovávateľky a jedna pani učiteľka .

O 108 zapísaných detí sa stará tvorivý kolektív, ktorý pre deti pripravuje zaujímavé akcie počas celého školského roka.

O prebiehajúcich  aktivitách sa môžete dozvedieť ak si  kliknete  do  okienka  Aktuality ŠKD.